Hội thảo University of Houston - Downtown tháng 3/2019

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với University of Houston - Downtown sẽ tổ chức hội thảo vào tháng 3/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường University of Houston – Downtown.
Xem thêm

Hội thảo trường University Of Otago – New Zealand

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với University Of Otago đã tổ chức hội thảo vào tháng 2/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học  tại trường University Of Otago.
Xem thêm

Hội thảo trường Mount Albert Grammar School – New Zealand

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với Mount Albert Grammar School đã tổ chức hội thảo vào tháng 1/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học tại trường Mount Albert Grammar School.
Xem thêm

Hội thảo University of Houston – Clear Lake tháng 3/2019

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với University of Houston sẽ tổ chức hội thảo vào tháng 3/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường University of Houston – Clear Lake.
Xem thêm

Hội thảo Episcopal High School tháng 4/2019

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với Episcopal High School sẽ tổ chức hội thảo vào tháng 4/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin mới nhất của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường Episcopal High School.
Xem thêm

Hội thảo Grace Christian Academy cập nhật thông tin mới nhất 2019

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với Grace Christian Academy sẽ tổ chức hội thảo vào tháng 5/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin mới nhất của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường Grace Christian Academy.
Xem thêm

Hội thảo Grace Christian Academy tháng 3/2019

Vừa qua, công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với Grace Christian Academy đã tổ chức hội thảo vào tháng 3/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin mới nhất của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường Grace Christian Academy.
Xem thêm

Hội thảo Mohawk College

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với Mohawk College đã tổ chức hội thảo vào tháng 1/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Canada tại trường Northwest Community College.
Xem thêm

Hội thảo Northwest Community College

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với Northwest Community College đã tổ chức hội thảo vào tháng 1/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Canada tại trường Northwest Community College.
Xem thêm

Hội thảo St. Claire College

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với St. Claire College đã tổ chức hội thảo vào tháng 1/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Canada tại trường St. Claire College.
Xem thêm

Hội thảo Trường Anh ngữ ILAC

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với Trường Anh ngữ ILAC đã tổ chức hội thảo vào tháng 1/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Canada tại trường Trường Anh ngữ ILAC.
Xem thêm

Hội thảo Lambton College

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với Lambton College đã tổ chức hội thảo vào tháng 1/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Canada tại trường Lambton College.
Xem thêm

Hội thảo Niagara College Canada 

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với trường Niagara College Canada đã tổ chức hội thảo vào tháng 1/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Canada tại trường Seneca College.
Xem thêm

Hội thảo Seneca College

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với Seneca College đã tổ chức hội thảo vào tháng 1/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Canada tại trường Seneca College.
Xem thêm

Hội thảo University of Houston tháng 5/2019

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với University of Houston sẽ tổ chức hội thảo vào tháng 5/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường University of Houston.
Xem thêm

Hội thảo University of Houston tháng 3/2019

Vừa qua, công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với University of Houston đã tổ chức hội thảo vào tháng 3/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường University of Houston.
Xem thêm

Hội thảo trường The Village School tháng 5/2019

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với trường The Village School sẽ tổ chức hội thảo vào tháng 5/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường The Village School.
Xem thêm

Hội thảo trường The Village School tháng 3/2019

Tiếp nối thành công của “Hội thảo trường The Village School tháng 1/2019” công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với trường The Village School sẽ tổ chức hội thảo vào tháng 3/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường The Village School.
Xem thêm

Hội thảo trường The Village School tháng 1/2019

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với trường The Village School đã tổ chức hội thảo vào tháng 1/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường The Village School.
Xem thêm

Hội thảo du học Mỹ tháng 4/20199 – Texas A&M University Corpus Christi

Công ty tư vấn du học uy tín Đại Thiên Sơn cùng với trường Texas A&M University - Corpus Christi sẽ tổ chức hội thảo vào tháng 4/2019. Nhằm mục đích giao lưu và chia sẽ với quý phụ huynh học sinh về những thông tin của trường và những điều kiện du học Mỹ tại trường Texas A&M University - Corpus Christi.
Xem thêm

Chia sẻ của du học sinh