Tiễn học sinh 01
Tiễn học sinh 02
Tiễn học sinh 03
Nguyễn Dương Thanh Trúc
Phạm Công Huy
Trần Thị Mỹ Trang
Lại Thị Tuyết Vân
Ngô Mỹ Anh
Nguyễn Huỳnh Quốc Thiện
Nguyễn Thị Minh Hường
Nguyễn Vũ Phương Thảo
Trác Quan Thanh
Mẹ Ngô Mỹ Anh
Nguyễn Quang Huy
Cao Tấn Cường
Đỗ Văn Thanh Huy
Hồ Công Quốc Hùng
Lâm Phạm Minh Khoa
Nguyễn Hải Yến
Vũ Phương Thảo
Quách Vũ Thông